Perfil del contractant

print pdf

pdc0

 

ANUNCI


Per acord del Ple Municipal de data vint-i-dos de setembre de 2014, s'ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l'actuació "Soterrament de serveis al nucli de Bellavista".

D'acord amb el que estableix l'article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminsitracions públiques i del procediment administratiu comú, s'exposa al públic l'esmentat plec de clàusules administratives particulars per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOPT i DOGC, perfil de contractant i taulell d'edictes perquè es puguin presentar reclamacions.

 Nulles, 22 d'octubre de 2014.

Francesc Xavier Domingo Segú.

Alcalde de l'Ajuntament