Ajuntament

Primer trimestre de l'any 2019. De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgància 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, ...

Pàgines

Subscriure a