Aprovació inicial memòria valorada i descriptiva "Pla de Camins 2018-2020"

print pdf
20/09/2017

Aprovació inicial memòria valorada i descriptiva "Pla de Camins 2018-2020"

El Ple de l'Ajuntament de Nulles en data quinze de juny de 2017, va aprovar inicialment la memória descriptiva i valorada del pla de camins 2018-2020 al terme municipal de Nulles, redactada per l'arquitecte municipal.

Es sotmet a informació pública per el termini d'UN MES,  a comptar de l'endemà de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant aquest termini qualsevol interessat podrà examinar, a la Secretaria de l'Ajuntament, en horari d'oficina,  i formular les al·legacions que s'estimin adients, en cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions l'acord esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova publicació.

 

A Nulles dinou de setembre de 2017.