Noticies

20/09/2017
El Ple de l'Ajuntament de Nulles en data quinze de juny de 2017, va aprovar inicialment la memória descriptiva i valorada del pla de camins 2018-2020 al terme municipal de Nulles, redactada per l'arquitecte municipal. Es sotmet a informació pública per el termini d'UN MES, a comptar de l'endemà de...
24/07/2017
Consulta els actes de la Festa Major!